Round 1. Sydney Motorsport Park

May 27-29 (2x30min + 300km)

Round 1. Sydney Motorsport Park

May 27-29 (2x30min + 300km)

Round 2. Phillip Island

 June 25-26 (4x1hr)

Round 2. Phillip Island

 June 25-26 (4x1hr)

Round 3. Queensland Raceway

 August 5-7 (2x30min + 300km)

Round 3. Queensland Raceway

 August 5-7 (2x30min + 300km)

Round 4. The Bend Motorsport Park

October 21-23 (4x1hr)

Round 4. The Bend Motorsport Park

October 21-23 (4x1hr)

Round 5. Bathurst International

Nov 11-13th (4x30min)

Round 5. Bathurst International

Nov 11-13th (4x30min)